Katon Ninjutsu

From ShinobiWiki
Jump to navigation Jump to search

Minimum Requirements

You must have 6 Orochimaru Kills and the following:

Intelligence (Minimum 12 needed)

Strength (Minimum 12 needed)

Dexterity (Minimum 12 needed)

Description

To control fire needs brains, strength to force the fire into form and dexterity to keep away from the flames.

Katon Ninjutsu Techniques

  • Goukakyuu no Jutsu (1)
  • Housenka no Jutsu (3)
  • Ryuuka no Jutsu (6)
  • Haisekishou (10)
  • Karyuu Endan (15)
  • Karyuudan (18)